Logo střediska

Tento článek přináší několik základních statistických dat o fungování 4. oddílu v letech 2003 - 2011 zobrazených v přehledných grafech. Máte-li zájem, klikněte dále ...

Úvodní graf přináší vývoj členské základny 4. oddílu a její rozdělení do jednotlivých kategorií. Z grafu je patrné, že v roce 2011 došlo po sedmi letech k poklesu členů. Tento pokles byl dán výhradně odchodem dětí do 15 let, počet R&R stejně jako dospělých mírně vzrostl. Výrazný nárůst v roce 2010 byl dán především založením nové družiny - Vlčat.

Na druhém grafu je opět vynešen graf vývoje počtu členů oddílu rozdělený podle pohlaví. Z grafu je patrná stabilita mužské (resp. chlapecké) části oddílu a statisticky významné změny počtu žen (resp. dívek). Pokles členské základny v roce 2011 popsaný v prvním grafu je dán výhradně poklesem počtu žen, naopak počet mužů mírně narostl. Tento pokles je dán především odchodem členek družiny Sedmikrásek (stěhování, dobrovolné vystoupení).

Graf č. 3 přináší zajímavý pohled na vývoj věkového průměru členů 4. oddílu. Z grafu je patrná výrazná generační obměna, ke které došlo v letech 2004 a 2005. Od této doby oddíl postupně stárl. Rychlost stárnutí je však nižší, než 1 rok, což velmi dobře koresponduje s nárůstem počtu mladších členů oddílu. K další generační proměně dochází v roce 2010, kdy byla založena družina Vlčat. Trochu varovným znamením je zestárnutí v roce 2011 o více než jeden rok, které vypovídá o odchodu mladších členů 4. oddílu bez jejich nahrazení jinými. Oddíl tak po osmi letech opět překročil hranici 15 let, přesto je stále mladší než v roce 2003, kdy prošel poslední velkou krizí.

Na posledních dvou grafech je znázorněn stav v roce 2011. První graf ukazuje současné složení z hlediska věkových skupin, druhý graf pak současné složení z hlediska pohlaví.