Logo střediska

Během zimního období se i skauti uchylují k zimnímu spánku, odpočinku a načerpání nových sil do dalších akcí. To je však pravda hlavně z pohledu dětí. Pro vedoucí se jedná spíše o období porad, administrativy a konkrétně registrací. Registrace členů oddílů probíhala do konce ledna, a proto bych tuto „akci“ využil k trochu techničtějšímu ohlédnutí se za uplynulým rokem.

Martin Kst   Pia  Statistika 2018

 

4. oddíl Fata morgana je se 72 členy registrovanými pro rok 2018 největším oddílem ve středisku a dokonce i v celorepublikovém kontextu si nestojí špatně. Pro srovnání, 10. největší oddíl v ČR, z celkového počtu 2 114 oddílů, měl v roce 2017 registrovaných 93 členů. Do všech čísel a grafů se z dění v našem oddíle pro uplynulý rok nejvýrazněji promítají dvě věci. Jednak je to nábor 16 nových vlčat, ale také je to, bohužel, odchod 9 malých světlušek.

Rostoucí trend členské základny ukazuje Graf 1, ze kterého lze vidět, že nám letos chyběl pouze jeden další člen, abychom dorovnali maximum z roku 2016, kde se registrovalo 73 členů.

gr1

gr2

 

Graf 1 také naznačuje zastoupení jednotlivých věkových kategorií. Dalo by se říci, že poměry m

ezi jednotlivými kategoriemi se ustalují. Vzhledem k tomu, že nová vlčata a odcházející světlušky

 spadají v grafu do stejné kategorie, nevytvořil se v grafu vrchol spojený s náborem, tak jako tomu bylo v roce 2010 (nynější R+R), nebo v roce 2016 (nyní odcházející světlušky). Zastoupení věkových kategorií pro rok 2018 je zobrazeno na Grafu 2.

 

Dalším grafem, který během let průběžně sledujeme je průměrný věk oddílu (viz. Graf 3).

gr3 

Vzhledem k tomu, že jsme nabírali nová vlčata, dalo se očekávat, že průměrný věk oddílu výrazně poklesne. To se nestalo, protože již zmiňovaný odchod světlušek tento trend obrátil. Tyto světlušky byly nabírány v roce 2016 jako Benjamínci (4 – 6) let, což lze vidět na výrazném poklesu v daném roce. Větší vypovídající hodnotu, než je průměrný věk v našem oddíle má možná medián věku, který je pro rok 2018 roven 12 let. Což jinými slovy znamená, že polovina našeho oddílu je mladší 12 let

Dalším grafem, který stojí za povšimnutí je zobrazení výchovných kategorií v našem oddíle (viz. Graf 4). Zde mohou být drobné nepřesnosti, protože některé děti věkově spadají do jiné výchovné kategorie, než ve které se skutečně nacházejí. Každopádně pro tento rok a roky další se budeme řídit družinou a programem.

gr4

Zajímavým, nikoli však pozitivním úkazem je, že i přes to, že počet světlušek a vlčat byl mezi roky 2014 až 2018 v podstatě stejný, počet skautek se nám nepodařilo navýšit – ba naopak, v letošním roce výchovná kategorie skautek úplně zanikla! Skutečnost sice není tak negativní, i tak je toto důvodem k zamyšlení.  Jde především o družinu starších světlušek, kterým se daří velmi dobře, a proto se na ně můžeme příští rok těšit ve skautské družině. Některé skautky byly také v roce 2018, vzhledem k programu, přeřazeny do kategorie Rangers.

Na Grafu 4 je také vidět vznik holčičí družiny Benjamínků v roce 2016, až po jejich přechod do družiny malých světlušek v roce 2018. (Bohužel s malou úspěšností)

Další výkyvy v Grafu 4, jako je například nárůst kategorie „Ostatní“ je způsoben spíše formální změnou kategorie u některých vedoucích.

Vývoj počtu žen a mužů v našem oddíle zachycuje Graf 5.

gr5

gr6

Za zmínku stojí, že v roce 2018 je v oddíle opět více mužů než žen, což bylo naposledy v roce 2015. Za tento obrat vděčíme samozřejmě 16 novým vlčatům.

 

 

 

 

 

 

Jak již bylo zmíněno, poměr mužů a žen se dramaticky mění v závislosti na věku. Toto zobrazuje věková pyramida (viz. Graf 7).

gr7

Grafu 7 na levé straně jsou zobrazeny počty žen spadajících do daného intervalu. Zde je vidět silná družina starších světlušek (10;12). Oproti tomu na pravé straně je jednak velmi početná skupina malých vlčat (8;10) stejně tak dobře fungující družina nových skautů (14;12) a mladí R+R (16;18), kde tedy jedno R spíše chybí.

A jak jsou na tom vedoucí?

Za aktivního vedoucího je považována osoba starší 15 let, která se více či méně podílí na přípravě alespoň některých akcí, nebo se jinak podílí na chodu oddílu. Takovýchto aktivních vedoucích máme v oddíle 25, což je 83,33% z celkového možného počtu (ze všech členů starších 15 let). Z těchto vedoucích je 6 žen a 19 mužů, což je pravděpodobně také důvodem, že se nám mnohem lépe daří pracovat s vlčaty a skauty.

Co se týká kvalifikací, jsme na tom také velmi dobře. V oddíle máme 9 vůdců – členů se složenou vůdcovskou zkouškou (nemusejí být mezi aktivními vedoucími). Což znamená, že vůdcovskou zkoušku, kterou je možné skládat od 18 let věku, má u nás složenou 45% členů z těch, co by ji mít mohli. Čekatelskou zkoušku u nás má 13 členů, což je 43,33% ze všech potencionálních čekatelů (lze získat od 15 let). Zhruba 5 lidí je přihlášeno na čekatelský kurz v roce 2018. Zdravotnický kurz absolvovalo 11 členů, což je 55% (od 18 let).

-        - Zpráva (analýza) k registraci 2017 za celý Junák

https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/3352-zprava-k-registraci-2017-temer-58-tisic-clenek-a-clenu-grafy-a-zajimava-cisla?autologin=1

-        - Zpráva (analýza) k registraci 2016 za celý Junák (rozsáhlá)

https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1298-zprava-analyza-k-registraci-2016

-        - Oddílová data jsou generována k 30.1.2018

 Autor:

Martin Kůst (Piňďa)