Logo střediska

R&R – Hyeny

Statut roverského kmene Hyeny

Obsah:

1)                 Definice Hyen
2)                 Cíle Hyen
3)                 Členství
4)                 Organizační struktura
5)                 Program
1) Definice Hyen
Hyeny jsou roverský kmen při středisku „ÚTA“ Nové Město nad Metují, sdružující rovery a rangers všech oddílů ve středisku, kteří mají zájem o členství v kmeni a splňují podmínky pro členství.
2) Cíle Hyen
Cílem roverského kmene Hyen je podpora roverů a rangers střediska při plnění hesla „Sloužím“, vedení oddílů a osobnostním růstu včetně zvyšování skautské a odborné kvalifikace.

Dalším z cílů je rozvíjení sociálního a ekologického myšlení v rámci skautské výchovy.

V neposlední řadě potom utužování vzájemných dobrých vztahů mezi oddíly prostřednictvím své činnosti.
3) Členství
Členem roverského kmene Hyen se může stát každý registrovaný člen Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska „ÚTA“ Nové Město nad Metují, starší 15 let, který se aktivně podílí na vedení oddílu, kmene nebo střediska. Aktivní podíl na vedení zhodnotí jednotliví vůdci nebo kapitáni oddílů nebo rada kmene.

Na jednotlivé akce kmene mohou být přizváni i hosté, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, ale musí být starší 14 let.
4) Organizační struktura
V čele kmene stojí kmenová rada, složená z volených zástupců jednotlivých oddílů.

Oddíl má nárok na zástupce v kmenové radě v případě, je-li v kmeni Hyen zastoupen alespoň třemi aktivními členy.

Za aktivního se člen Hyen považuje tehdy, je-li jeho docházka na akce kmene v období od posledního volebního sněmu alespoň 50%.

Jako člen rady Hyen může být zvolen pouze člen splňující podmínky aktivního členství, který zároveň není ve funkci vůdce střediska nebo oddílu nebo kapitána oddílu.

Rada kmene má za úkol řídit běžný chod kmene.

O závažných otázkách, týkajících se například změny stanov nebo existenčních otázek kmene rozhodují všichni aktivní členové na sněmu kmene.

Volby do kmenové rady se konají 1x do roka na podzim (v září). Mimořádný sněm kmene může být radou kmene svolán v závažných případech kdykoliv v průběhu roku.

Volby do rady Hyen jsou přímé a tajné, přičemž každý přítomný aktivní člen má právo navrhnout za každý oddíl, splňující podmínky pro zastoupení v radě, jednoho člena rady z příslušného oddílu.

V případě odstoupení člena rady bude tento nahrazen náhradníkem, který se na posledním volebním sněmu umístil jako druhý v pořadí za ním.

Další radou jmenovaná funkce je kronikář.
5) Program

Program činnosti roverského kmene sestává z přednášek, plnění skautských i neskautských kvalifikací, výprav pěších, cyklistických i vodáckých, her, sociální výpomoci potřebným, ekologické činnosti, kulturního vyžití, pomoci středisku, navazování kontaktů se skauty a rovery celého světa, účasti na roverských akcích, atd.

Konkrétní plnění programu závisí na fantazii a píli členů kmene.

Roverský kmen uspořádá pro své členy 12 - 13 akcí za skautský rok.