Logo střediska

Pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junák staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, příroda a další. Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

  • Světlušky a vlčata (věk 6–10 let)
  • Skauti a skautky (věk 11–15 let)
  • Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná. Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Vlčata a světlušky jsou velmi hravé a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

Jak to v Junáku chodí?

Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se obvykle dělí do družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných oddílových schůzkách, družiny mají své schůzky zpravidla jednou týdně. Oddílové i družinové schůzky jsou plné her, ale skautky a skauti si zábavnou formou také procvičují řadu dovedností a vědomostí, které se uplatní nejen při skautských akcí, ale především v praktickém životě.

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Při objevování tajemných jeskyní nebo při hledání pokladů se hráči navíc dozví mnoho zajímavostí o kraji, kde se právě nacházejí.

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory trvající nejméně dva až tři týdny. Na nich se skauti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby. Letní tábory, na nichž vrcholí i oddílové hry a soutěže, ukazují hodnotu prostého života a pěstují vztah k přírodě.

Co vše Junák nabízí?

Mezinárodní přátelství

Junák je moderní organizace, která má globální rozměr (214 zemí). Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. V jazykových táborech, ne mezinárodních expedicích a setkáních podporuje komunikační schopnosti, odstraňuje předsudky a ostych před příslušníky jiných národů a kultur. Bohatých mezinárodních zkušeností pak také využívá při tvorbě programů.

Služba společnosti

Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují nebo přímo pořádají podniky pro veřejnost. Patří nim různé humanitární sbírky, pomoc při zajišťování akcí (např. Dětský den) nebo organizace programů pro domovy důchodců, léčebny či dětské domovy. Přímý styk s lidmi, jimž osud určil žít v odlišném prostředí, než na jaké jsou děti zvyklé, vede k odbourávání lhostejnosti a ke snaze těmto znevýhodněným jedincům či skupinám pomoci.

Celostátní působnost

Ke skautskému programu patří též pořádání celostátních soutěží, které motivují účastníky k prohlubování svých znalostí a k zlepšování dovedností. Závody a soutěže v mnoha oborech (sportovní, přírodovědné, divadelní, fotografické, pěvecké či literární) podporují rozvíjení talentu každého jedince. Zvláštní skupinu tvoří celostátní Závody vlčat a světlušek a Svojsíkův závod pro skautky a skauty, kde mohou družiny navzájem poměřit své síly, schopnosti a znalosti, které získaly během skautské výchovy.

Kdo se v Junáku o děti stará?

Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V partě vede skautskou družinu starší zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci – podrádcové v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu, zajišťující chod oddílu. Každý člen má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Vedoucí

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou – zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásady bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Činovníci

Junák je mnohotvárnou formou spolužití a vedoucí na svůj úkol nejsou nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí – činovníci – kteří se jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci (např. zajišťováním technického a hospodářského zázemí oddílu) a kteří se téže podílejí na předávání získaných znalostí a organizují speciální a odborné vzdělávací programy. Mají však také možnost dále rozvíjet své zájmy a aktivity přizpůsobené vlastním potřebám.