Logo střediska

Junák – český skaut, z.s.

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Poslání Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Baden Powellem.

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:

 1. povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;
 2. povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
 3. povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Tyto principy jsou vyjádřeny ve...

... skautském slibu:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.

K tomu mi dopomáhej Bůh. (Dodatek pro věřící.)

... skautském zákonu:

 1. skaut je pravdomluvný
 2. skaut je věrný a oddaný
 3. skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. skaut je zdvořilý
 6. skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. skaut je veselé mysli
 9. skaut je hospodárný
 10. skaut je čistý ve slovech, myšlenkách i skutcích

... a skautském hesle:

Buď připraven!

 

Junák – český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z.s.

Vize střediska:

"Naší vizí je výchova dobrých lidí k vyšším hodnotám.

Chceme rozvíjet spolupráci oddílů a rozvíjet spolupráci se svým okolím.

Chceme poskytovat zážitky a rozvoj všem od dětí po vedoucí."