Logo střediska

Článek s řadou grafů o výsledku registrace našeho střediska v roce 2011.

Graf č.1 nabízí pohled na vývoj jednotlivých výchovných skupin našeho střediska v letech 2003 - 2011. Za zmínku stojí především patrný výrazný nárůst počtu vlčat a skautů v posledních dvou letech. Naopak počet světlušek a skautech v letošním roce klesl. Počet dospělých členů střediska v posledních letech zůstává zachován, pouze se část z nich přesunula do obnoveného 231. klubu KD.

Na grafu č.2 je vynešen celkový počet členů střediska rozdělený do jednotlivých oddílů (včetně těch, které v současné době již nepracují). Z grafu je patrné, že středisko prošlo poslední krizí v roce 2007, kdy mělo pouze 143 členů, největší nárůst je pak zaznamenán v roce 2010, kdy bylo registrováno 187 členů, tedy o 29 více, nežli v roce předcházejícím.V letošním roce je registrováno celkem 190 řádných členů, což je nejvyšší zaznamenaný počet. V grafu je vidět konec 5. oddílu šonovských skautů, výrazný nárůst proporcionálního zastoupení členů 4. oddílu, zánik a opětovný vznik 231. klubu KD.

Graf č.3 zobrazuje vývoj počtu členů jednotlivých oddílů střediska. Za zmínku stojí především výrazný nárůst počtu členů ve 4. oddíle a smutný zánik 5. oddílu. Dalším výrazným rysem je posilování 1. oddílu Albatros, který v letošním roce dosáhl nového rekordu 40-ti členů. Posiluje i 3. oddíl Havrani, který má v roce 2011 celkem 23 členů, což je jeho nové maximum. Naopak o své členy v roce 2011 přišel v největší míře 4. oddíl, ztrátu zaznamenal i oddíl Vyder. Pokles členů registrovaných pod střediskem je dán jejich přestupem do 231. klubu kmene dospělých.

Následující tři grafy popisují stav registrace v letošním roce, tedy 2011. Graf č.4 ukazuje procentuální rozdělení členů střediska do jednotlivých kategorií. Z obrázku je patrný výrazný rozdíl mezi počtem chlapců a počtem děvčat, kterých je dohromady stejně jako je vlčat. Vyšší počet členů v nejmladších věkových kategorií než-li v kategoriích skauti a skautky předpovídá možnou stabilitu počtu členů střediska. K jejímu dalšímu růstu je nutné tento rozdíl udržet a zároveň neztrácet skupinu R+R.

Graf č.5 zobrazuje procentuální rozdělení členů střediska do jednotlivých oddílů. Nejpočetnější skupinou i nadále zůstává 4. oddíl, jehož členové tvoří o maličko více než čtvrtinu všech členů střediska, naopak nejméně početným je obnovený 231. klub KD, který však má potenciál do budoucna růst.

Na posledním grafu je rozdělení střediska dle pohlaví.

Z uvedených grafů je patrné, že středisko v současné době dobře prospívá. Našimi úkoly do budoucna tak bude především větší důraz na dívčí skauting, potřeba udržet skupinu R+R, která za pár let vznikne ze současné početné skupiny skautů a udržení procentuální zastoupení vlčat a světlušek.